تشکر

متشکرم که متولد شدی

چیزی که دوست دارم این است که مردی را ملاقات کنم که بتوانم کلاهم را به نشانۀ احترام از سر بردارم و بگویم: “متشکرم که متولد شدی، هر چه بیشتر زنده باشی بهتر است.” هر چقدر در راه رسیدن به اهدافم بیشتر تلاش می کنم بیشتر به ارزش وجودی خودم پی می برم و بیشتر […]