سه شنبه ها با شعر

http://sheikhmoradi.com/?s=%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%B1