pit stop

  Helicopter skills و  Pit stop چه چیزهایی هستند؟

  Pit stop یعنی محل توقف ماشینها در مسابقات رالی برای بنزین زدن و سرویس شدن. Helicopter skills یعنی از بالا به مساله نگاه کردن. چند وقت پیش مجموعه مطالبی را به خاطر کارم مطالعه می کردم که به این دو عبارت برخوردم دکتر علیرضا فیض بخش سر کلاس خلاقیت خود از این دو عبارت […]