هادی حیدری و طرح های غافلگیر کننده اش

حالا که هیاهوی انتخابات کمی خوابیده شاید بتوان راحت تر نوشت نه در مدح و ستایش یا نفرین کسی در مدح و ستایش هنر، که آرام و بی هیاهو سرش را پایین می اندازد و مسیر خودش را می رود و تاثیر خودش را می گذارد و آویزان کسی هم نیست. در فضای انتخاباتی ریاست […]