عجول نباش! چه کاربردهایی در زندگی ما دارد؟

عجول نباش ! این جمله را زیاد شنیده ایم، حتی از بچه گی هم از پدر و مادرهایمان و شاید مادربزرگ هایمان شنیده ایم عجله کار شیطان است. اما واقعا چقدر به آن توجه کرده ایم و آن را در زندگی مان به کار برده ایم. معمولا از کنار کلمات به راحتی می گذریم و […]