برای یک دوست: هرگز عاشق نشو

به قول آلن دوباتن قرارهست هزاران بارعاشق شویم.  هزاران بار بگرییم، بخندیم، حسرت و دلتنگی را تجربه کنیم موسیقی غمگین گوش دهیم و زل بزنیم به در و دیوار دلتنگی… و بگوییم بعد تو هیچ چیز امکان ندارد… هزاران بار، تا از زیر خروارها خروار عشق و دلتنگی و حسرت، آدمی بیرون بیاید شاد، پخته، […]