رویا

آنها که رویا دارند

همه آدمها آرزو ندارند همه آدمها رویا ندارند. همه آدمها هدف ندارند عده ای فقط آمده اند معمولی زندگی کنند روزمره خود را پیش ببرند یا اگر دارند آن را زیر خروارها خاک به دست خواب سپرده اند و تمایلی به بیدار کردنش ندارند. همه آدمها رویا ندارند فقط آنها رویا دارند که قلبشان جوردیگری […]