برای خودم: خود خودت باش

فقط مثل خودت باش  که بی دلیل دوست می داری فقط مثل خودت به دنیا نگاه کن  از چشمهای تو نگاه کردن به دنیا دنیا را غافلگیر می کند. فقط مثل خودت باش عجیب  غریب مثل خودت خدا را بخواه همین که باشد که قلبت گرم باشد سرخ زندگی بتپد فقط مثل خودت خدا را […]