دوستان خوب، دوستان بد

درباره دوستان خوب زیاد نوشته ام: یکی از آنها همدرس خودت را پیدا کن می باشد. اگر دوست داشتید آن را بخوانید. دوستان الهام بخش دوستانی که سرمایه زندگی انسان هستند و در تنگناترین لحظه های زندگی پشتت به داشتنشان گرم است، تو هم تلاش می کنی پشتگرمی شان باشی. دوستانی که امن اند، به شکل […]

برای آدریا: ببین روی ابرها راه می روم

راه رفتن روی ابرها آدریا بگذار برای خودت بگویم، گاهی احساس می کنم حرفهایم را باید فقط برای خودت بزنم ممکن است کسی  آنها را درک نکند یا به من بخندد یا به حالم افسوس بخورد یا حسودی اش شود می دانم تو هیچکدام از اینها نیستی. می دانی گاهی اوقات احساس می کنم روی […]