دلنوشته ای برای آدریا

همیشه دوست داشتم برای خودم یک اسم داشته باشم و با آن شاعرانگی کنم مثل ری رای سیدعلی صالحی و مثلا به او بگویم:  دیر آمدی ری را باد همه رویاها را با خود برد دنبال اسم بودم و کلا کلماتی که به آ ختم می شوند را دوست داشتم و حس می کردم راحت […]