شانس در زندگی ما چه نقشی دارد؟سوال هایی درباره شانس

چگونه در مسیر خوش شانسی قرار بگیریم؟ واقعا شانس در زندگی ما چه جایگاهی دارد؟ چه جاهایی فکر کرده اید این از خوش شانسی من بوده که این اتفاق افتاده؟ چه جاهایی با خود فکر کرده اید اه چقدر من بدشانس بودم؟ چرا بعضی افراد مدام می گویند از شانس ماست دیگر؟ یا شانس نداریم […]