بحث اولویت گذاری: تلخ یا شیرین

وقتی برای زندگی خود هدف گذاری می­کنیم مهم نیست هدف چه باشد و چقدر بزرگ و با اهمیت، ممکن است خواندن یک کتاب یا خرید یک خانه باشد یا پیشرفت کاری  بعد از هدف­گذاری نیازمند آن هستیم اولویت بندی کنیم چون همه ما قبول داریم که عمر و منابع بسیار محدود هست و اگر همین […]