چگونه دست به قلم شدم؟ همه چیز از آن ۱۰ شروع شد.

از سوم ابتدایی  که درس انشاء به درس های ما اضافه شد همیشه با آن مشکل داشتم در این مواقع معمولا پدرم که شغلش معلمی بود به کمکم می آمد. زمان هایی هم که پدرم نبود مجبور بودم در خانه اقوام و آشنایان را بزنم تا کسی پیدا شود و برایم انشاء بگوید. انشا برایم […]