زندگی

بستگی دارد با کدام چشم نگاهش کنی!

دومین نامه برای آدریا آدریا! اینبار از سر دلتنگی نیست که می نویسم شوق است شادی ریز عمیقی است زیر پوستم که تمام وجودم را به جنبش وا می دارد. از سر اطمینان است از سر رضایت، حسی است که به من می گوید زندگی دور نیست. زندگی لای بخاری ست که از نان سنگک […]

دلنوشته ای برای آدریا

همیشه دوست داشتم برای خودم یک اسم داشته باشم و با آن شاعرانگی کنم مثل ری رای سیدعلی صالحی و مثلا به او بگویم:  دیر آمدی ری را باد همه رویاها را با خود برد دنبال اسم بودم و کلا کلماتی که به آ ختم می شوند را دوست داشتم و حس می کردم راحت […]