لذت های معمولی: لذتی که در عمه شدن هست

یکی از بزرگترین لذت هایی که این روزها دارم لذت عمه شدن هست آنقدر بزرگ است که نتوانستم آن را فقط برای خودم نگه دارم و به خاطرش ممنونم از تمام کسانی که این لذت را برای من آفریدند. پیرو پست به خاطر همین چیزهای معمولی. هر چند هنوز این برادرزاده عزیز را ملاقات نکرده ام اما […]