برای خلیج فارس: عاشقی کن با این دقایق ایرانی خالص

برایم دست تکان بده خلیج… عاشقی کن با این دقایق ایرانی خالص که خارجی اش اصلا خوب نیست. یهو موج برت ندارد بکوبی و بروی بروی آن دورها و بچه های همسایه کاسه کاسه تنت را دور کنند از من ۱٫۵ / ۵ ( ۲ امتیاز )